Označení:

ČSN 330165 (330165)

Datum vydání:

01.10.1992

Název:

Elektrotechnické předpisy - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy). (Platnost do 1.10.2015).

Katalogové číslo:

32673

Čárový kód:

8590963326733

Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu pravomoci Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku. Tato norma platí pro označení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje základní ustanovení uvedené v ČSN IEC 446. Účelem této normy je stanovit zásady pro provádění značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči.Pro značení holých vodičů (kap. 2) platí: Holé vodiče (s výjimkou vodičů venkovních nebo trakčních vedení nebo vedení podobného charakteru) se k vzájemnému rozlišení označují poznávacími barvami podle čl.2.1.1 až 2.1.4 a těmito barvami musí být označeny všude tam, kde to vyžaduje provoz zařízení nebo bezpečnost osob a věcí. Konkrétně čl.2.1.1 uvádí: Holé vodiče a přípojnice stejnosměrné soustavy se značí barvami podle tabulky 1. Tabulka 1 - Stejnosměrná soustava +---------------------------------------+ ¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦ +-------------------+-------------------¦ ¦ kladný pól ¦ tmavěčervená ¦ +-------------------+-------------------¦ ¦ záporný pól ¦ tmavěmodrá ¦ +-------------------+-------------------¦ ¦ střední ¦ světlemodrá ¦ +-------------------+-------------------¦ ¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦ +---------------------------------------+ Holé vodiče a přípojnice trojfázové soustavy se značí barvami podle tabulky 2. Tabulka 2 - Trojfázová soustava +-----------------------------------------------+ ¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦ +-------------------+---------------------------¦ ¦ 1. fáze ¦ oranžová (popř. ¦ ¦ 2. fáze ¦ s doplňkovým označením) ¦ ¦ 3. fáze ¦ ¦ +-------------------+---------------------------¦ ¦ střední ¦ světlemodrá ¦ +-------------------+---------------------------¦ ¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦ +-----------------------------------------------+ Dále v čl.2.1.3 se uvádí:Elektrická trakční zařízení provozovaná stejnosměrným proudem, mají holé vodiče a přípojnice označeny barvami podle tabulky 1 a zařízení, provozovaná jednofázovým proudem, podle tabulky 3. Tabulka 3 - Trakční zařízení +-------------------------------------------+ ¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦ +-----------------------+-------------------¦ ¦ vodič připojený ke ¦ ¦ ¦ kolejovému vedení ¦ žlutá ¦ ¦ (odváděcí vedení) ¦ ¦ +-----------------------+-------------------¦ ¦ vodič připojený ¦ ¦ ¦ k trolejovému vedení ¦ fialová ¦ ¦ (napájecí vedení) ¦ ¦ +-------------------------------------------+ Čl.2.1.4 se týká značení vodičů, měnících polaritu nebo fázi. Pro značení izolovaných vodičů a kabelů (kap.- 3) platí, pro značení barvami zásada, že se běžně použije poznávacích barev podle tab.4. Tabulka 4 - Běžné poznávací barvy +-------------------------------------------+ ¦ Vodič, žíla ¦ Poznávací barva ¦ +-----------------------+-------------------¦ ¦ fázový nebo krajní ¦ černá, hnědá ¦ +-----------------------+-------------------¦ ¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦ +-----------------------+-------------------¦ ¦ střední ¦ světlemodrá ¦ +-------------------------------------------+ Norma obsahuje dále údaje pro kodové značení, značení vývodů elektrických předmětů a další. V příloze jsou normalizovány odstíny poznávacích barev. ČSN 33 0165 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila spolu s ČSN IEC 446 z r.1992 ČSN 34 0165 z 21.7.1972
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz