Označení:

ČSN 331326 (331326)

Datum vydání:

01.12.1993

Název:

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra.

Katalogové číslo:

15136

Čárový kód:

8590963151366

Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma doplňuje všeobecně platná ustanovení ČSN 34 3100. Stanoví podrobnější bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trakčním vedení metra s napětím do 1 kV, pro činnost a pro pobyt pracovníků v blízkosti trakčního vedení metra. Trakčním vedením metra se rozumí přívodní kolejnice metra, napájecí vedení, včetně napáječových odpojovačů, kolejnicové vedení, odváděcí vedení, zkratovače přívodní kolejnice a další části trakčního zařízení, které jsou umístěny v prostorách elektrizovaných kolejí (např. silové části stykových transformátorů zabezpečovacího zařízení signalizace přítomnosti napětí v přírodní kolejnici, silové části stykových transformátorů zabezpečovacího zařízení apod.). Norma platí pro práce na nově budovaných i stávajících zařízeních a pro jejich obsluhu. Pokud lze u stávajících zařízení vyhovět některým ustanovením této normy, musí být v případech ohrožujících bezpečnost osob a věcí provedena úprava ve smyslu této normy neprodleně, v ostatních případech při nejbližší rekonstrukci. Norma obsahuje kapitolu 3 "Základní požadavky", kap. 4 "Kvalifikace pracovníků", kap. 5 "Obsluha zařízení trakčního vedení", kap 6 "Vstup do prostoru elektrizovaných kolejí", kap. 7 "Činnost v blízkosti trakčního vedení", kap. 8 "Práce na trakčním vedení", a kap. 9 "Práce na drážním tělese". Ve všech kapitolách jsou stanoveny především požadavky organizačně technické, které tvoří větší část jednotlivých kapitol (např. kvalifikace obsluhy, souhlas s prováděním práce, průkaz, opravňující ke vstupu apod.) tak ryze technické (např. trakční odpojovače, vzdálenosti apod.) ČSN 33 1326 byla vydána v prosinci 1993. Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 33 1326 z 20.6.1984
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz