Označení:

ČSN 333231 (333231)

Datum vydání:

09.04.1983

Název:

Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

Katalogové číslo:

23379

Čárový kód:

8590963233796

Anotace normy:

Norma platí pro projektování a stavbu trojfázových rozvoden o jmenovitém napětí do 52 kV s jmenovitým kmitočtem 50 Hz v provedení venkovním i vnitřním s izolací vzduchovou za působení atmosférického tlaku (dále jen rozvodny). jsou standardizována základní ustanovení, požadavky na funkce rozvodny, požadavky na pomocné obvody, nosné konstrukce, základy a na stavební část. Řada ustanovení je formulována z hlediska prevence mechanického úrazu i úrazu elektrickým proudem. Hygienické požadavky (osvětlení, vytápění, prevence účinku škodlivých faktorů pracovního prostředí, aj.) norma neřeší. Za pozornost stojí seznam souvisících technických norem zejména ve třídách 01, 33 až 38 a 73, jichž je citováno asi 100. ČSN 33 3231 byla schválena 9.4.1983 a nabyla účinnosti od 1.8.1984. Nahradila ČSN 38 1751 z 29.12.1971, a dále v ČSN 38 1752 všechna ustanovení, vztahující se na rozvodny do 1 kV. "Změnou a)-10/1988" se s účinností od 1.12.19889 provádí v normě řada úprav v souvislosti s nově vydanými normami zejména třídy 33 a 34
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz