Označení:

ČSN 333240 (333240)

Datum vydání:

12.10.1987

Název:

Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

Katalogové číslo:

32723

Čárový kód:

8590963327235

Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, projektování a výstavbu stanovišť suchých a olejových výkonových transformátorů nad 20 kVA, stanovišť reaktorů a tlumivek, natáčivých transformátorů a zdrojů stejnosměrného napětí pro odlučovače. Stanoviště transformátorů, jejichž výstavba bude zahájena do 18 měsíců po datu účinnosti této normy, mohou být dokončena a provozována podle ČSN 33 3240 z roku 1981. Normalizována jsou jak společná ustanovení pro všechna zařízení (mezi nimi i k ochraně voda před hlukem), tak zvláštní ustanovení pro různé druhy stanovišť transformátorů. Zvláštní kapitola (4) je věnována požární ochraně. Pokud jde o ochranu vod, je především řešena ochrannými jímkami. Pokud jde o hluk (čl.2.4.1 až 2.4.3.) je stanoveno, že výpočtem se musí prokázat, že nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty platné jak pro pracoviště, tak pro stavby pro bydlení. Pokud se to neprokáže, musí být provedena přiměřená protihluková opatření. ČSN 33 3240 byla schválena 12.10.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 33 3240 z 23.12.1981. "Změnou 1)-2/1997", vydanou v únoru 1997, se s účinností od 1.3.1997 v normě mění text 4 článků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz