Označení:

ČSNEN 1010-4+A1 (507020)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje.

Katalogové číslo:

85340

Čárový kód:

8590963853406

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-09-15. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a předpisech a nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Teto dokument platí pro knihařské stroje (sešívací, nýtovací, kroužkovací a vázací stroje; stroje na šití při snášení; snášecí stroje; stroje na lepenou vazbu; vrtačky na papír; balicí lisy knižních bloků; knihařské lisy; skládací archové stroje; výrobní linky na výrobu knih v tuhých deskách; stroje na zaoblování hřbetu knižních bloků a lisovací stroje; stroje na olepování hřbetu a kapitálkovací stroje; zavěšovací stroje; stroje na vytváření hřbetových drážek vypalováním), stroje na zpracování papíru (stroje na výrobu dopisních obálek; stroje na výrobu hygienických předmětů; vkládací stroje; počítací stohovače; stroje na vzorování (ražení) papíru) a dokončovací stroje (natírací stroje; laminovací (kašírovací) stroje. Tento dokument musí být používán spolu s EN 1010-1:2004+A1. Obě části společně identifikují všechna významná nebezpečí, která jsou relevantní pro knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje, pokud jsou používány tak, jak je určeno a za podmínek předvídatelných výrobcem. Specifické požadavky stanovené v EN 1010-4 mají přednost před příslušnými požadavky v EN 1010-1:2004+A1. Tento dokument se nezabývá riziky vytvářenými hlukem vyzařovaným od strojů. Tyto otázky jsou v podstatě zahrnuty v EN 1010-1:2004+A1. Avšak pro podobné stroje, jako jsou stroje na skládání archů, stroje na výrobu dopisních obálek a hygienických předmětů, jsou uvedeny některé specifické návrhy na snížení hladiny hluku. Tento dokument neplatí pro knihařské stroje, pro stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz