Označení:

ČSNEN 1034-1+A1 (507010)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky.

Katalogové číslo:

85841

Čárový kód:

8590963858418

Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-01-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato norma platí pro papírenské stroje a zařízení. Obsahuje definice a požadavky, které platí pro všechny papírenské stroje a zařízení, jejichž seznam je uveden v příloze A a musí být používána společně se specifickými normami pro příslušný stroj podle přílohy A. Specifické normy mohou obsahovat další požadavky nebo odchylky od EN 1034-1 a v tomto případě mají přednost specifické požadavky před specifikací uvedenou v EN 1034-1. Norma se zabývá nebezpečími, jejichž seznam je uveden v kapitole 4. Tato norma neplatí pro stroje používané na zpracování papíru. Viz EN 1010-1 až EN 1010-5. Tato norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po 17.01.2010
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz