Označení:

ČSNEN 50223-ed.2 (332039)

Datum vydání:

01.12.2010

Název:

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky.

Katalogové číslo:

87082

Čárový kód:

8590963870823

Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na automatické elektrostatické nanášecí zařízení, které používají hořlavé vločky, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru v prostoru nanášení vloček. Ve vztahu k této skutečnosti je dělán rozdíl mezi zařízením pro nanášení, které díky své konstrukci splňuje aplikovatelné požadavky, uvedené v ČSN EN 50050 a zařízením, pro které jsou stanoveny vyšší energie ve výboji. Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stabilní kabiny pro nanášení vloček, včetně elektrické instalace a příslušenství. Norma pokrývá všechny významná nebezpečí, nebezpečné situace a události ve vztahu ke kabinám pro nanášení vloček, pokud jsou používány pro stanovené použití a za poruchových podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Norma uvažuje se čtyřmi typy elektrostatických systémů pro nanášení vloček. Norma uvažuje pouze s riziky vznikajícími během elektrostatického nanášení vloček ve stabilní automatické kabině. Mezi těmito nebezpečími jsou, mimo jinými, nebezpečí vznícení vznikající výbušné atmosféry a ochrana osob. Stabilní zařízení, pro které platí tato norma, se považuje za zařízení skupiny II, kategorie 3D pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 22. V případě hybridních směsí se stabilní zařízení, pro které platí tato norma, považuje rovněž za zařízení skupiny II, kategorie 3G pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 2. Norma neplatí pro: - vločkovací systémy pracující s AC napětím; - nanášecí systémy pro kapalné nebo pastovité látky (např. lepidla, základ); - čistění kabiny pro nanášení vloček; - skladování a manipulace s hořlavými vločkami mimo stříkacího pracoviště
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz