Označení:

ČSNEN 50505 (050695)

Datum vydání:

01.02.2010

Název:

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy.

Katalogové číslo:

84657

Čárový kód:

8590963846576

Anotace normy:

Tato evropská norma platí pro zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy zkonstruované pro používání v průmyslovém nebo domácím prostředí. Typickými příbuznými procesy jsou odporové tvrdé a měkké pájení, nebo odporové ohřívání prostředky srovnatelnými se zařízením pro odporové svařování. Tato evropská norma stanovuje vhodné vyhodnocovací metody k vyšetření elektromagnetických polí v prostoru kolem zařízení a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdálenosti. Poskytuje metodu k prokázání shody se směrnicemi nebo požadavky týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Také je možné používat tuto normu jako základ pro prokázání shody zařízení pro odporové svařování s jinými národními nebo mezinárodními směrnicemi, pokud jde o vystavení člověka EMF, např. se Směrnicí rady 2004/40/EC [4] o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích, pokud jde o vystavení pracovníků nebezpečí vzniklých z fyzikálních činitelů (elektromagnetických polí) nebo požadavků Směrnice 98/37/EC [5]. V těchto případech se mohou požít jiná omezení a úrovně než ty, které jsou uvedeny výše. Jiné normy se mohou použít na zařízení, o kterém pojednává tato norma. Především se tato norma nemůže používat k prokázání elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nemůže stanovovat jakékoliv požadavky na bezpečnost jiné než ty, které se specificky týkají vystavení člověka elektromagnetickým polím. Kmitočtový rozsah je 0 Hz až 300 GHz
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz