Označení:

ČSNEN 55014-1-ed.3 (334214)

Datum vydání:

01.06.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise.

Katalogové číslo:

78727

Čárový kód:

8590963787275

Anotace normy:

Tato norma platí pro vysokofrekvenční rušení šířené vedením a zářením od zařízení, jejichž hlavní funkce jsou vykonávány motory a spínacími nebo regulačními zařízeními, pokud není vysokofrekvenční energie záměrně vytvářena nebo určena pro osvětlování. Zahrnuje taková zařízení jako: elektrická zařízení pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení používající polovodičové prvky, elektrické lékařské přístroje poháněné motory, elektrické/elektronické hračky, prodejní automaty a filmové projektory nebo diaprojektory. Předmět normy zahrnuje také samostatné části shora uvedených zařízení jako motory, spínací zařízení - například relé (výkonová nebo ochranná), požadavky na emisi však neplatí, pokud nejsou formulovány v této normě. Uvažuje se kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz. Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy a/nebo jiných norem, musí vyhovovat ustanovením každého článku/normy s příslušnými funkcemi v provozu: podrobnosti jsou uvedeny v 7.2.1. Meze v této normě jsou stanoveny na pravděpodobnostním základě, aby se dosáhlo ekonomicky proveditelného potlačení rušení při ještě přijatelné ochraně rádiového příjmu. Ve výjimečných případech se může vyskytnout vysokofrekvenční interference navzdory tomu, že nejsou překročeny meze. V takovém případě mohou být vyžadována doplňková opatření. Účinky elektromagnetických jevů vztahující se na bezpečnost přístrojů jsou vyloučeny z rozsahu platnosti této normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz