Označení:

ČSNEN 60974-10-ed.2 (052205)

Datum vydání:

01.08.2008

Název:

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Katalogové číslo:

81711

Čárový kód:

8590963817118

Anotace normy:

Tato část IEC 60974 specifikuje platné normy a zkušební metody pro vysokofrekvenční (r.f.) emise, platné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a blikání, požadavky na imunitu a zkušební metody pro spojitá a přechodná rušení šířená vedením a vyzařované rušení včetně elektrostatických výbojů. Tato norma platí pro zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy včetně zdrojů proudu a přídavných zařízení, například podavačů drátu, kapalinových chladicích systémů a zařízení pro zapalování a stabilizaci oblouku. Příbuznými procesy jsou například plazmové řezání a obloukové přivařování svorníků.Tato norma nespecifikuje základní bezpečnostní požadavky pro oblouková svařovací zařízení, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem, nebezpečná práce, koordinace izolací a příslušné zkoušky napětím. Zařízení pro obloukové svařování typově odzkoušené podle této normy a které splnilo požadavky této normy, se považuje za vyhovující pro všechna použití.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz