Označení:

ČSNEN 61000-2-9 (333432)

Datum vydání:

01.12.1997

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - Vyzařované rušení - Základní norma EMC.

Katalogové číslo:

22521

Čárový kód:

8590963225210

Anotace normy:

Norma je identická s EN 61000-2-9:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1000-2-9:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento devátý oddíl IEC 1000-2 definuje prostředí elektromagnetického pulsu ve velkých výškách (HEMP), který je jedním z důsledků jaderného výbuchu ve velkých výškách. Při těchto úvahách jde o dva případy: - jaderné výbuchy ve velkých výškách, - jaderné výbuchy v malých výškách. Pro civilní systémy je jaderný výbuch ve velkých výškách nejdůležitějším případem. Při něm se ostatní efekty jaderného výbuchu, jako je tlaková vlna, otřesy půdy, tepelné a jaderné ionizující záření, nevyskytují na úrovni země. Elektromagnetický puls spojený s jaderným výbuchem však může způsobit poruchy nebo škody komunikačním, elektronickým a elektrickým přenosovým systémům a tím rozvrátit stabilitu moderní společnosti. Účelem této normy je stanovení obecných referencí pro prostředí HEMP tak, aby se vybralo realistické namáhání zařízení vystaveného účinkům HEMP pro vyhodnocení chování tohoto zařízení. Norma se dále skládá z následujících kapitol: kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Všeobecně, kapitola 4 - Definice, kapitola 5 - Popis prostředí HEMP, vyzařované parametry, dále normativní Přílohu ZA a informativní Národní přílohu NA. Problematikou možného rizika elektromagnetického záření či polí se norma nezabývá. ČSN EN 61000-2-9 (33 3432) byla vydána v prosinci 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz