Označení:

ČSNEN 61000-3-2-ed.3 (333432)

Datum vydání:

01.11.2006

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).

Katalogové číslo:

76965

Čárový kód:

8590963769653

Anotace normy:

Tato norma se zabývá omezením proudů harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě. Stanovuje meze harmonických složek vstupního proudu, které mohou být vytvářeny zařízením zkoušeným za stanovených podmínek. Harmonické složky se měří podle příloh A a B. Tato část souboru norem se týká elektrických a elektronických zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A včetně, u nichž se předpokládá připojení do veřejných distribučních sítí nízkého napětí. Zařízení pro obloukové svařování, které není profesionálním zařízením, se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně, je zahrnuto také v této normě. Zařízení pro obloukové svařování určené pro profesionální použití specifikované v IEC 60974-1 není v této normě zahrnuto a může být předmětem omezení instalace podle IEC 61000-3-4 nebo IEC 61000-3-12. Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky. Zkušební podmínky pro konkrétní zařízení jsou uvedeny v příloze C této normy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz