Označení:

ČSNEN 61000-4-10 (333432)

Datum vydání:

01.02.1996

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

19057

Čárový kód:

8590963190570

Anotace normy:

Norma obsahuje EN 61000-4-10:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento desátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-4 stanoví požadavky na odolnost zařízení proti tlumeným kmitům magnetického rušení, týkajících se rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí, a to pouze za provozních podmínek. Použitelnost této normy pro zařízení instalovaná v různých lokalitách je určena přítomností jevu specifikovaného v kapitole 3. Norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo induktivní vazbou v kabelech nebo v jiných částech instalace. Tyto aspekty pokrývají jiné normy IEC zabývající se rušeními šířenými vedením. Norma neřeší problematiku možných negativních účinků elektromagnetického pole na člověka. ČSN EN 61000-4-10 (33 3432) byla vydána v únoru 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz