Označení:

ČSNEN 61000-4-21-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.12.2011

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

89785

Čárový kód:

8590963897851

Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká zkoušek odolnosti a úmyslných nebo neúmyslných emisí pro elektrická a/nebo elektronická zařízení a zkoušek účinnosti stínění v odrazových komorách. Norma stanovuje požadované zkušební postupy pro provádění takových zkoušek. Jsou uvažovány pouze vyzařované jevy. Cílem normy je stanovit společné odkazy pro používání odrazových komor pro hodnocení provozu elektrického nebo elektronického zařízení, které je vystaveno působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a pro stanovení úrovní vysokofrekvenčního vyzařování vyzařovaného z elektrického nebo elektronického zařízení. Tato část souboru norem není zamýšlena k určení zkušebních úrovní k použití na jednotlivé přístroje nebo systémy. Jejím hlavním cílem je poskytnout všeobecné postupy měření všem komisím výrobků IEC, kterých se to týká. Komise výrobků mohou vybrat meze emise a zkušební metody v konzultaci s CISPR
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz