Označení:

ČSNEN 61000-4-5-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

78522

Čárový kód:

8590963785226

Anotace normy:

Tato část souboru norem se týká požadavků na odolnost zařízení proti jednosměrným rázovým impulzům způsobeným přepětími od spínacích a atmosférických přechodných jevů, zkušebních metod a rozsah doporučených úrovní zkoušky zařízení. Je definováno několik zkušebních úrovní týkajících se různých prostředí a podmínek instalace. Cílem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení odolnosti elektrického a elektronického zařízení vystaveného rázovým impulzům. Zkušební metoda dokumentovaná v této části souboru norem popisuje konzistentní metodu určení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu. Tato norma definuje: - rozsah zkušebních úrovní; - zkušební zařízení; - zkušební sestavy; - postupy zkoušky. Úkolem popisované laboratorní zkoušky je vyšetření reakce zkoušeného zařízení za stanovených provozních podmínek na napětí rázového impulzu způsobeného spínáním a účinky blesku určitých ohrožujících úrovní. Záměrem není zkoušet izolační pevnost a odolnost zkoušených zařízení (EUT) proti namáhání vysokým na-pětím. V této normě není rovněž uvažováno injektování proudu blesku, tj. přímého úderu blesku
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz