Označení:

ČSNEN 61000-4-8-ed.2 (333432)

Datum vydání:

01.10.2010

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

86781

Čárový kód:

8590963867816

Anotace normy:

Tato norma se týká požadavků na odolnost zařízení jen při provozních podmínkách, proti magnetickým rušením na síťových kmitočtech 50 Hz a 60 Hz. Vztahuje se na domovní a obchodní lokality, průmyslové instalace, elektrárny a rozvodny vysokého a velmi vysokého napětí. Aplikovatelnost normy na zařízení instalovaná v různých lokalitách je dána přítomností jevu specifikovaného v kapitole 4. Tato norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo indukční vazbou v kabelech nebo jiných částech prostoru instalace. Tyto situace pokrývají jiné normy IEC řešící rušení šířená vedením. Cílem normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení funkce elektrického a elektronického zařízení určeného pro domácnosti, obchody a průmyslové aplikace, jsou-li vystaveny magnetickým polím síťového kmitočtu (nepřerušovaná a krátkodobá pole). Tato norma definuje doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu a zkušební po-stup
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz