Označení:

ČSNEN 61000-4-9 (333432)

Datum vydání:

01.01.1996

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulsy magnetického pole - Zkouška odolnosti.

Katalogové číslo:

18575

Čárový kód:

8590963185750

Anotace normy:

Norma obsahuje EN 61000-4-9:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento devátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-4 stanoví požadavky na odolnost zařízení proti impulsnímu magnetickému rušení za provozních podmínek. Týká se hlavně těchto zařízení: průmyslových instalací a elektráren, rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí. Použitelnost této normy pro zařízení instalovaná v různých lokalitách je určena výskytem jevu specifikovaného v kapitole 3. Norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo induktivní vazbou v kabelech nebo v jiných částech instalace. Tyto aspekty pokrývají jiné normy IEC zabývající se rušeními šířenými vedením. Předmětem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení provozu elektrických a elektronických zařízení pro domácí, obchodní a průmyslové použití při vystavení impulsním magnetickým polím. Norma definuje: doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup. Vedle definic jsou normalizovány zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestava, postup zkoušky a výsledky zkoušky. Norma obsahuje několik obrázků týkajících se charakteristiky zkušební sestavy, zkušebního generátoru a citlivosti na magnetické pole. ČSN EN 61000-4-9 (33 3432) byla vydána v lednu 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz