Označení:

ČSNENISO 636 (055312)

Datum vydání:

01.10.2009

Název:

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.

Katalogové číslo:

84349

Čárový kód:

8590963843490

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma poskytuje klasifikaci pro označování drátů, tyčí a svarových kovů podle jejich chemického složení a tam, kde je to požadováno, podle meze kluzu, pevnosti v tahu a taž-nosti čistého svarového kovu. Poměr meze kluzu k pevnosti v tahu je u svarového kovu všeo-becně vyšší než je tento poměr u základního materiálu. Uživatelé by si měli uvědomit, že srovna-telný poměr meze kluzu u svarového kovu a základního materiálu nemusí ještě zaručovat, že pevnost v tahu svarového kovu odpovídá pevnosti v tahu základního materiálu. Proto tam, kde se pro aplikaci vyžadují shodné meze pevnosti, by měl být přídavný materiál vybírán podle sloupce 3 tabulky 1A nebo 1B. Klasifikace podle systému A vychází především z EN 1668:1997 Svařovací materiály - Tyče a dráty pro oblou-kové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace. Klasifikace podle systému B má základ pře-devším v normách používaných v oblasti Pacifiku.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz