Označení:

ČSN EN 62282-3-1 (33 6000)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

80120

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část IEC 62282 je výrobková bezpečnostní norma, která je vhodná pro hodnocení shody v souladu s IEC pokynem 104:1997, ISO/IEC pokynem 51:1999 a ISO/IEC pokynem 7:1994. Tato norma platí pro stabilní, balené, samostatné, napájecí systémy na palivové články, které se skládají z továrně vyrobených sestav integrovaných systémů, které vyrábějí elektřinu pomocí elektrochemických reakcí. Tato norma platí pro: - systémy určené pro přímé připojení k napájecí síti, nebo s přepínačem nebo samostatné napájecí rozvodné systémy; - systémy určené pro zajištění AC nebo DC napájení; - systémy s nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla; - systémy určené pro provoz s dále uvedeným přívodem paliv: a) zemní plyn a jiné metanem obohacené plyny, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních zdrojů paliva, například plyn ze skládky odpadků, plyn z vyhnívacích nádrží, plyn z uhelných dolů; b) paliva získaného z rafinace oleje, například nafta, benzín, petrolej, zkapalněné uhlovodíkové plyny jako jsou propan a butan; c) alkoholy, estery, étery, aldehydy, ketony, Fischer-Tropsch kapalina a další vhodné organické směsi, obohacené vodíkem, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních zdrojů paliva, například metanol, etanol, dimethylether, bionafta; d) vodík, plynné směsi obsahující vodík, například syntetický plyn, svítiplyn. Tato norma neplatí pro: - přemístitelné napájecí systémy na palivové články; - napájecí systémy na palivové články pro pohonné jednotky. Typický stabilní napájecí systém na palivové články je zobrazen na obrázku 1. Celkový návrh napájecího systému, předpokládaný touto normou musí tvořit sestavu integrovaných systémů, podle potřeby, určenou pro provádění dále uvedených požadovaných funkcí: - systém pro zpracování paliva: zařízení pro katalytické nebo chemické zpracování a příslušné výměníky tepla a řízení, nutné pro přípravu paliva pro jeho využití v palivovém článku; - systém pro zpracování okysličovadla: systém, který měří, upravuje, zpracovává a může i stlačovat dodávanou látku pro její využití v palivovém článku; - systém pro řízení tepla: zajišťuje chlazení a odvádění tepla pro udržení tepelné rovnováhy v napájecím systému na palivové články a může zajišťovat rekuperaci přebytečného tepla a může pomáhat při ohřívání výkonového řetězce při spouštění; - systém pro úpravu vody: provádí úpravu a čištění použité nebo přidané vody pro její použití v napájecím systému na palivové články; - systém pro úpravu elektrické energie: zařízení, které se používá pro přizpůsobení vyrobené elektrické energie požadavkům specifikovaným výrobcem; - automatický řídicí systém: sestava snímačů, ovládačů, ventilů, vypínačů a logických prvků, který udržuje parametry napájecího systému na palivové články ve výrobcem stanovených mezích bez ručního zásahu; - systém větrání: zajišťuje, pomocí mechanických prostředků, vzduch pro místnost s napájecím systémem na palivové články; - modul palivového článku: sestava jednoho nebo více svazků palivových článků, elektrických spojů pro elektrickou energii vyráběnou svazkem a prostředky pro monitorování a/nebo řízení; - svazek palivových článků: sestava článků, separátorů, chladicích desek, sběrného potrubí a podpůrných konstrukcí, která elektrochemicky převádí obvykle vodíkem obohacený plyn a vzduch na DC elektrickou energii, teplo, vodu a ostatní vedlejší produkty; -vlastní (vnitřní) akumulace energie: vnitřní zdroj energie, určený jako podpora nebo doplněk k modulu palivových článků pro dodávání energie do vnitřních nebo vnějších zátěží (spotřebičů). Tato norma platí pro stabilní napájecí systémy na palivové články pro vnitřní nebo venkovní použití pro komerční, průmyslové použití nebo použití v domácnostech v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Norma zahrnuje všechny významné rizika, nebezpečné situace a události, s výjimkou těch, které se týkají kompatibility s prostředím (instalačních podmínek), které platí pro napájecí systémy (zdroje energie) na palivové články, pokud jsou použity v souladu s předpokládaným použitím a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma pojednává o podmínkách, které mohou na jedné straně vytvářet nebezpečí pro osoby a na druhé straně pouze poškodit okolí napájecího systému na palivové články. Ochrana proti vnitřnímu poškození napájecího systému na palivové články není v této normě popsána, pokud nevede k nebezpečí v okolí napájecího systému na palivové články. Požadavky této normy nemají bránit inovacím. Pokud se týče paliv, materiálů, návrhu a konstrukce. které nejsou uvedeny v této normě, tyto alternativy musí být posouzeny z hlediska jejich schopnosti zajistit úrovně bezpečnosti a funkce ekvivalentní těm, které jsou stanoveny v této normě. - svazek palivových článků: sestava článků, separátorů, chladících desek, sběrného potrubí a podpůrných konstrukcí, která elektrochemicky převádí obvykle vodíkem obohacený plyn a vzduch na DC elektrickou energii, teplo, vodu a ostatní vedlejší produkty; - vlastní (vnitřní) akumulace energie: vnitřní zdroj energie, určený jako podpora nebo doplněk k modulu palivových článků pro dodávání energie do vnitřních nebo vnějších zátěží (spotřebičů). Tato norma platí pro stabilní napájecí systémy na palivové články pro vnitřní nebo venkovní použití pro komerční, průmyslové použití nebo použití v domácnostech v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Norma zahrnuje všechny významné rizika, nebezpečné situace a události, s výjimkou těch, které se týkají kompatibility s prostředím (instalačních podmínek), které platí pro napájecí systémy (zdroje energie) na palivové články, pokud jsou použity v souladu s předpokládaným použitím a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma pojednává o podmínkách, které mohou na jedné straně vytvářet nebezpečí pro osoby a na druhé straně pouze poškodit okolí napájecího systému na palivové články. Ochrana proti vnitřnímu poškození napájecího systému na palivové články není v této normě pop

Počet stran:

96

Mám zájem o tento produkt