Označení:

ČSN EN ISO 636 (05 5312)

Datum vydání:

1.10.2009

Katalogové číslo:

84349

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma poskytuje klasifikaci pro označování drátů, tyčí a svarových kovů podle jejich chemického složení a tam, kde je to požadováno, podle meze kluzu, pevnosti v tahu a taž-nosti čistého svarového kovu. Poměr meze kluzu k pevnosti v tahu je u svarového kovu všeo-becně vyšší než je tento poměr u základního materiálu. Uživatelé by si měli uvědomit, že srovna-telný poměr meze kluzu u svarového kovu a základního materiálu nemusí ještě zaručovat, že pevnost v tahu svarového kovu odpovídá pevnosti v tahu základního materiálu. Proto tam, kde se pro aplikaci vyžadují shodné meze pevnosti, by měl být přídavný materiál vybírán podle sloupce 3 tabulky 1A nebo 1B. Klasifikace podle systému A vychází především z EN 1668:1997 Svařovací materiály - Tyče a dráty pro oblou-kové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace. Klasifikace podle systému B má základ pře-devším v normách používaných v oblasti Pacifiku.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 636 (05 5312) 1.10.2009
Náhled normy: