Označení:

ČSN 050600 (05 0600)

Datum vydání:

1.2.1993

Katalogové číslo:

28542

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje opatření z hlediska bezpečnosti práce, které je třeba dodržovat při projektování a přípravě svářečských pracovišť pro všechny způsoby sváření, naváření, tepelného dělení a další způsoby zpracování kovů, při nichž se používá svářecí zařízení, nezávisle na stupni automatizace. Bezpečnostní ustanovení pro provoz svářečských pracovišť a pro jednotlivé způsoby sváření, naváření a tepelného dělení jsou uvedeny v ČSN 05 0601 a v normách na ni navazujících. Nesmírně rozsáhlá technická norma, vedle názvoslovné části, zejména specifikuje nebezpečí při sváření a současně stanoví i preventivní opatření (kap. 3), dále stanovuje způsoby a požadavky na větrání pracovišť (kap. 5) konečně specifikuje technické i organizační požadavky na svářečská pracoviště. Nezle se ani zmínit o jednotlivých ustanoveních, protože norma neopomíjí prakticky žádný hygienický nebo bezpečnostní faktor, resp. hygienické či bezpečnostní nebezpečí, jemuž je svářeč při práci vystaven. Kromě toho v přílohách (zpravidla opakuje) NPK-P (Příloha A), nejvyšší přípustné hodnoty záření (Příloha B), přípustné hladiny hluku (Příloha C), optimální a hraniční parametry teplotně vlhkostních podmínek (Příloha D), umístění sdělovačů a ovládačů (Příloha E), účinky elektrického proudu protékajícího lidským tělem (Příloha F) a konečně výpočet koncentrace škodlivin a množství větracího vzduchu. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně zpracovávající problematiku rizika vznikajícího při sváření. ČSN 05 0600 byla vydána v únoru 1993

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN 050600 (05 0600) 1.2.1993
Náhled normy: