Označení:

ČSN 332340-ed.2 (33 2340)

Datum vydání:

1.8.2010

Katalogové číslo:

86436

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví požadavky, které jsou doplňující k základním požadavkům na elektrickou bezpečnost, požadavky pro výběr elektrických zařízení a přístrojů a pomocných zařízení, a pro instalace elektrických zařízení tak, aby bylo zajištěno bezpečné použití v prostorech, ve kterých se vyrábějí, zpracovávají, skladují a testují výbušniny. Použití elektrického zařízení v prostředí, které může obsahovat rovněž hořlavé plyny a/nebo hořlavé prachy, ať již současně nebo odděleně, vyžaduje dodatečná ochranná opatření, která nejsou v rozsahu platnosti této normy (viz ČSN EN 60079-14). Norma obsahuje především požadavky na technické provedení elektrických zařízení, které chrání zařízení proti vnikání prachu nebo má nedostatečnou energii pro způsobení vznícení a zajišťuje omezení povrchové teploty. Pokud elektrické zařízení musí být vyhovující pro další podmínky okolí, například ochranu proti vnikání vody a odolnost proti korozi, mohou být nutné dodatečné metody ochrany. Použitá metoda nemá nepříznivě ovlivňovat neporušenost závěru. Požadavky této normy platí pouze pro použití elektrických zařízení v normálních nebo téměř normálních atmosférických podmínkách. Pro jiné podmínky mohou být nutná dodatečná opatření. Například, většina materiálů může reagovat odlišně (např. prudce hořet), pokud je atmosféra obohacena kyslíkem. Další opatření mohou být rovněž nutná při použití elektrických zařízení v extrémních tepelných a tlakových podmínkách. Tato opatření jsou mimo rozsah platnosti této normy. Požadavky uvedené v této normě jsou doplňkové a nenahrazují žádné požadavky, které platí pro elektrická zařízení a instalace v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Norma neplatí pro laboratoře a zkušebny výbušnin, kde je bezpečnost zajištěna provozně bezpečnostním řádem a speciálně školeným personálem. Norma platí pro místnosti, budovy, provozovny a sklady pro výrobu nebo skladování výbušnin, jejichž projekt byl zahájen po vydání této normy. Rozpracované projekty nových zařízení se mohou dokončit a podrobit revizi podle předchozího vydání normy. Elektrická zařízení zhotovená a provozovaná podle dříve platných norem, nesplňující požadavky těchto předpisů, je možno provozovat podle schválené dokumentace. Revize se provádí podle předpisů platných v době uvedení do provozu

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN 332340-ed.2 (33 2340) 1.8.2010
Náhled normy: