Označení:

ČSN EN 50223-ed.2 (33 2039)

Datum vydání:

1.12.2010

Katalogové číslo:

87082

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na automatické elektrostatické nanášecí zařízení, které používají hořlavé vločky, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru v prostoru nanášení vloček. Ve vztahu k této skutečnosti je dělán rozdíl mezi zařízením pro nanášení, které díky své konstrukci splňuje aplikovatelné požadavky, uvedené v ČSN EN 50050 a zařízením, pro které jsou stanoveny vyšší energie ve výboji. Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stabilní kabiny pro nanášení vloček, včetně elektrické instalace a příslušenství. Norma pokrývá všechny významná nebezpečí, nebezpečné situace a události ve vztahu ke kabinám pro nanášení vloček, pokud jsou používány pro stanovené použití a za poruchových podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Norma uvažuje se čtyřmi typy elektrostatických systémů pro nanášení vloček. Norma uvažuje pouze s riziky vznikajícími během elektrostatického nanášení vloček ve stabilní automatické kabině. Mezi těmito nebezpečími jsou, mimo jinými, nebezpečí vznícení vznikající výbušné atmosféry a ochrana osob. Stabilní zařízení, pro které platí tato norma, se považuje za zařízení skupiny II, kategorie 3D pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 22. V případě hybridních směsí se stabilní zařízení, pro které platí tato norma, považuje rovněž za zařízení skupiny II, kategorie 3G pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 2. Norma neplatí pro: - vločkovací systémy pracující s AC napětím; - nanášecí systémy pro kapalné nebo pastovité látky (např. lepidla, základ); - čistění kabiny pro nanášení vloček; - skladování a manipulace s hořlavými vločkami mimo stříkacího pracoviště

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 50223-ed.2 (33 2039) 1.12.2010
Náhled normy: