Označení:

ČSN EN 60079-29-4 (33 2320)

Datum vydání:

1.11.2010

Katalogové číslo:

86801

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví funkční požadavky na zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo par v okolním vzduchu pomocí měření spektrální absorbce v plynech nebo parách v dlouhých optických cestách, jejichž rozsah je typicky od jednoho metru do několika kilometrů. Takovéto zařízení měří integrovanou koncentraci absorbujícího plynu v optické cestě v jednotkách jako jsou LEL.metry pro hořlavé plyny. POZNÁMKA 1 - Skutečné hodnoty koncentrace mohou být odvozeny pouze tehdy, pokud může být zaručeno, že koncentrace je v celé měřící cestě konstantní, jak je tomu např. u velmi krátkých optických cest (< 100 mm). V těchto případech pro tato zařízení platí ČSN EN 60079-29-1. POZNÁMKA 2 - Tato norma je založena na současných technikách absorpce za použití infračerveného záření. Jiné techniky a aplikace mohou vyžadovat úvahy o dalších zkouškách (např. tlakové zkoušky). Zařízení podle této normy se dělí na dále uvedené typy: Typ 1: optický vysílač a přijímač, které jsou umístěny na koncích cesty přes atmosféru, která má být monitorována. Typ 2: optický kombinovaný přístroj (tj. kombinovaný vysílač a přijímač) a vhodný reflektor, kterým může být topografický útvar nebo zpětný reflektor, umístěný na opačné straně cesty přes atmosféru, která má být monitorována. Norma platí i pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje minimální požadavky podle této normy. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Dodatečné zkoušky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce. Norma neplatí pro dále uvedená zařízení: a) zařízení určená pro poskytování rozsahu odezvy koncentrace plynu (např. Light Direction and Ranging LIDAR); b) zařízení, které se skládá z pasivního optického přijímače bez zabudovaného optického zdroje; c) zařízení určená pro měření místní objemové koncentrace plynu (bodové snímače); d) zařízení určená pro detekci prachu nebo mlhy ve vzduchu; e) zařízení pro monitorování průchodu látky; f) zařízení určená pro detekci výbušnin; a g) zařízení určená pouze pro identifikaci jednotlivých plynů nebo složek par (např. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)). Norma je použitelná pro zařízení, určená jak pro prostory s nebezpečím výbuchu tak i pro prostory bez nebezpečí výbuchu nebo pro oboje. Zařízení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu musí mít ochranu proti výbuchu. Norma platí pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení, určená pro komerční a průmyslové aplikace

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 60079-29-4 (33 2320) 1.11.2010
Náhled normy: