Označení:

ČSN EN 61400-12-1 (33 3160)

Datum vydání:

1.2.2007

Katalogové číslo:

77540

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Účelem této normy je vypracování jednotné metodiky, která zaručí jednotnost, přesnost a opakovatelnost při měření a analýze výkonových charakteristik větrných elektráren. Tato norma byla připravena za předpokladu, že bude moci být použita: - výrobci větrných elektráren, kteří se snaží dodržet přesně definované požadavky na výkony větrné elektrárny a/nebo na přesně deklarovaný systém; - odběrateli větrných elektráren při specifikaci požadavků na jejich výkon; - provozovateli větrných elektráren, kteří mohou být požádání, aby ověřili zda nová, nebo renovovaná větrná elektrárna splňuje uváděné, nebo požadované výkonové charakteristiky; - projektanty a pracovníky z oboru regulace, kteří musí být schopni přesně a nestranně definovat výkonové charakteristiky větrné elektrárny s ohledem na směrnice, nebo povolení požadavků pro nové, nebo modifikované instalace. Norma je návodem při měření, analýze a vypracování zprávy o zkouškách výkonových charakteristik větrné elektrárny. Tato norma bude přínosem pro výrobce, projektanty, kteří plánují a povolují stavbu a využití větrných elektráren. Technicky přesná měření a metodiky analýzy, doporučené v této normě, by měly být použity všemi smluvními stranami, aby tím bylo zaručeno, že spojitý vývoj a provoz větrných elektráren je prováděn v atmosféře shody a přesnosti vzhledem k okolnímu prostředí. Tato norma uvádí měření a postupy pro zpracování závěrečných protokolů, které dávají přesné výsledky a které mohou být všemi opakovány. Uživatelé normy by si měli uvědomit rozdíly, které vzniknou při velikých změnách ve střihu a turbulenci větru a při volbě kriteria pro výběr dat. Proto by uživatel měl předtím, než zadá měření výkonových charakteristik, vliv těchto rozdílů na účel zkoušky uvážit. Klíčovým prvkem při měření výkonu je měření rychlosti větru. Tato norma předepisuje pro měření rychlosti větru použití miskového anemometru. Tento přístroj je robustní a je již dlouho považován jako vhodný pro tento druh měření. I při vhodném způsobu kalibrace v aerodynamickém tunelu mohou podmínky v přírodním prostředí způsobené proměnlivosti vektoru rychlosti větru, proměnlivého co do velikosti i směru, způsobit, že různé přístroje budou potenciálně měřit různě. Nástroje a postupy pro klasifikaci miskových anemometrů jsou uvedeny v příloze A. Přesto je vždy možné, že výsledek zkoušky bude ovlivněn volbou přístroje pro měření větru. Zvláštní pozornost musí být proto věnována volbě přístroje pro měření rychlosti větru. Tato norma je určena pro větrné turbíny s vodorovnou osou otáčení rotoru, připojené na elektrickou rozvodnou síť. Pro jiná uspořádání větrných turbín (např. se svislou osou otáčení rotoru) tyto principy jsou stále platné, ale pro přizpůsobení se k aktuální koncepci musí být uváženy další specifická pravidla a požadavky. Pro větrné turbíny umístěné ve vodě, nebo v pobřežních vodách, jsou nutné další předpisy a postupy. Tento předpis na ně pouze upozorňuje

Počet stran:

84

Mám zájem o normu ČSN EN 61400-12-1 (33 3160) 1.2.2007
Náhled normy: