Označení:

ČSN EN 61660-2 (33 3025)

Datum vydání:

1.10.1999

Katalogové číslo:

56886

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-2:1997. Evropská norma EN 61660-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61660-2:1997 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část normy je určena pro výpočet mechanických a tepelných účinků zkratových proudů na tuhé vodiče v DC (Direct Current = stejnosměrný proud) rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách. Takové soustavy mohou být vybaveny následujícími zařízeními, které mohou být zdroji zkratových proudů: - usměrňovače v třífázovém střídavém můstkovém zapojení pro 50 Hz, - staniční olověné akumulátorové baterie, - vyhlazovací kondenzátory, - DC motory s nezávislým buzením. Tato norma udává metodu, která má široké použití a která dává výsledky s dostatečnou přesností. Výpočetní metoda je založena na substitučních funkcích, které vyvolávají přibližně stejné maximální namáhání na vodiče a stejné síly na podpěrky jako skutečná elektromagnetická síla. Tato norma zahrnuje pouze DC rozvody vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách. Při používání této normy je nutné vycházet z těchto předpokladů: - Výpočty zkratových proudů se provádějí podle (ČSN) IEC 61660-1. - Doby trvání zkratu použité v této normě závisí na koncepci ochran a v tomto smyslu by mělo být takto uvažováno. - Tyto normalizované postupy jsou přizpůsobeny praktickým požadavkům a obsahují zjednodušení s výsledky na straně bezpečnosti. - V oddílu 2 této normy je počítáno pouze s namáháním způsobeným zkratovými proudy. Mohou existovat jiná namáhání, např. způsobená vlastní vahou, provozními silami nebo zemětřesením. Kombinace těchto zatížení se zkratovým zatížením by měla být předmětem dohody a/nebo dána normami či jinými závaznými předpisy pro výstavbu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Elektromagnetické účinky na tuhé vodiče a kapitolu 3 - Tepelné účinky na holé vodiče a elektrická zařízení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61660-2 (33 3025) byla vydána v říjnu 1999

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 61660-2 (33 3025) 1.10.1999
Náhled normy: