Označení:

ČSN EN 62135-2 (05 2013)

Datum vydání:

1.11.2008

Katalogové číslo:

81945

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzným procesům, která jsou připojena na napájecí síť se střídavým napětím 1 000 V efektivní hodnoty. Tato norma nedefinuje požadavky na bezpečnost. Odporové svařovací zařízení typově odzkoušené podle této normy a které splnilo požadavky této normy se musí považovat za vyhovující pro všechna použití. Rozsah kmitočtů je od 0 Hz do 400 GHz. Tato výrobková norma EMC pro odporová svařovací zařízení má přednost před všemi hledisky všeobecně použitelných norem a žádné další zkoušky nejsou požadovány nebo nejsou nezbytné. Typicky příbuznými procesy jsou tvrdé a měkké pájení nebo odporový ohřev, které jsou dosaženy srovnatelnými prostředky, jako je odporové svařovací zařízení. Mezní hodnoty jsou stanoveny pouze pro část kmitočtového rozsahu. Odporová svařovací zařízení jsou zatříděna jako zařízení třídy A a zařízení třídy B. Tato část IEC 62135 specifikuje zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11 k určení vysokofrekvenčních emisí a příslušné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a blikání. Meze v této normě však nemusí poskytnout úplnou ochranu před rušením rádiového a televizního příjmu, pokud je odporové svařovací zařízení používáno blíže než 30 m od přijímací antény (přijímacích antén). Ve zvláštních případech, kdy se v těsné blízkosti používají vysoce citlivé přístroje, je třeba asi provést dodatečná opatření k dalšímu snížení elektromagnetických emisí. Tato část IEC 62135 také definuje požadavky na odolnost a zkušební metody při nepřetržitém a přechodovém rušení šířeném vedením a vyzařovaném včetně elektrostatických výbojů

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 62135-2 (05 2013) 1.11.2008
Náhled normy: