Označení:

ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713)

Datum vydání:

1.8.2000

Katalogové číslo:

58688

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9606-3:1999. Evropská norma EN ISO 9606-3:1999 má status české technické normy. Tato třetí část normy stanoví zásady, které se sledují při schvalování zkoušek svářečů pro tavné svařování mědi a jejich slitin. Termín "měď" v této normě zastupuje měď a svařitelné slitiny mědi. Schopnost svářeče plnit ústní nebo písemné instrukce a zkouška jeho zručnosti jsou důležitými podmínkami pro zajištění jakosti svařovaných výrobků. Zkouška zručnosti podle této normy závisí na metodách svařování, při kterých je třeba dodržet jednotná pravidla zkušební podmínky a používat normalizovaná zkušební tělesa. Zkušební svar může být použit ke schvalování postupu svařování a současně na prokázání způsobilosti svářeče za předpokladu, že byly splněny všechny příslušné požadavky, např. rozměry zkušebních kusů (viz /ČSN/ EN 288-2). Tato třetí část normy stanovuje základní požadavky, rozsah platnosti, podmínky zkoušek, požadavky vyhodnocení a vydání osvědčení (certifikátu) o vykonaných zkouškách pro svářeče pro svařování mědi. Norma stanovuje zkoušky svářečů pro tavné svařování mědi, stanovuje základ pro vzájemné uznávání způsobilosti svářečů zkušebními organizacemi v rozdílných oblastech jejich uplatnění. Zkoušky se vykonávají v souladu s touto normou, s výjimkou případů, kdy jsou jinou normou předepsány obtížnější zkoušky. Při zkoušce by měl svářeč prokázat, že má přiměřené praktické dovednosti a odborné znalosti (zkouška z odborných znalostí není povinná) o způsobu svařování, materiálu a bezpečnostních ustanoveních na které má mít oprávnění. Rozsah požadavků na odborné znalosti je v Příloze A. Tato norma se používá v případě, že zákazník, přejímající (inspekční) organizace anebo jiné orgány vyžadují svářečské zkoušky. Norma platí pro zkoušky svářečů pro metody tavného svařování, které se provádějí ručně nebo částečně mechanizovaně. Neplatí pro plně mechanizované nebo automatizované metody svařování (viz 5.2, kde je uveden výčet svařovacích metod, na které se norma vztahuje). Norma se vztahuje na zkoušky svářečů pro svařování polotovarů a hotových výrobků vyrobených válcováním, kováním nebo odléváním v rozsahu uvedeném v 5.4. (Tento článek se týká materiálů, a zejména vyjmenovává slitiny mědi, jichž se norma týká.) Osvědčení o zkoušce svářeče se vystavuje na základě výhradní odpovědnosti zkušebního orgánu nebo zkušební organizace. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky a značky, kapitola 5 - Základní proměnné pro zkoušení svářečů, kapitola 6 - Rozsah platnosti zkoušky svářeče, kapitola 7 - Provedení zkoušek a zkoušení, kapitola 8 - Podmínky pro hodnocení zkušebních kusů, kapitola 9 - Náhradní zkoušky, kapitola 10 - Platnost zkoušky, kapitola 11 - Osvědčení o zkoušce, kapitola 12 - Označování. Tato norma dále obsahuje Přílohu A (informativní), Přílohu ZA (informativní) a Přílohu ZB (informativní). ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) byla vydána v srpnu 2000. Nahrazuje v ČSN 05 0710 z 18.7.1975 ustanovení týkající se zkoušek svářečů mědi a měděných slitin

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) 1.8.2000
Náhled normy: