Označení:

ČSN IEC 27-1 (33 0100)

Datum vydání:

1.1.1995

Katalogové číslo:

16729

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 27-1:1992 včetně její opravenky z dubna 1993 a informativní přílohu NA. IEC 27 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně. Část 2: Telekomunikace a elektronika. Část 3: Logaritmické veličiny a jednotky. Část 4: Značky veličin pro točivé elektrické stroje. Tato první část mezinárodní normy IEC 27-1 uvádí informace o všeobecných veličinách, jednotkách a jejich písmenných i matematických značkách, které jsou určeny pro použití v elektrotechnice. Uvádí také pravidla pro psaní a tisk těchto značek a pro použití dalších znaků (indexy, horní indexy atd.) se značkami veličin. V této mezinárodní normě nejsou citovány žádné odkazy na normy. Norma obsahuje oddíl 1: Doporučení pro tisk značek a čísel. Za pozornost stojí čl.1.1 "Značky veličin", čl.1.2 "Názvy a značky jednotek". Dále obsahuje oddíl 2 Všeobecná doporučení pro časově proměnné veličiny. Oddíl 3: Značky veličin a jejich jednotek, vybrané konstanty a znaménka. Z tohoto oddílu vyjímáme čl.3.1 "Úvod k tabulkám veličin a jejich jednotek", který stanoví: "Tabulky zahrnují, kromě určitých značek používaných pro elektřinu a magnetismus, některé jiné značky, které se vyskytují v elektrotechnice." Dále jsou pak uvedeny tabulky se standardním obsahem (veličiny: název, značka, poznámky a jednotky: název a značka). Konečně tento oddíl obsahuje i čl. 3.2 "Úvod k tabulkám indexů". čl.3.3: "Úvod k tabulce matematických znamének a značek" a konečně čl.3.4" "Úvod k tabulkám časově proměnných veličin". Pozornost zasluhují i přílohy, zejm. B, obsahující slovník termínů, týkajících se písmenných značek. ČSN IEC 27-1 (33 0100) byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 33 0100 z 16.9.1983. ČSN IEC 27-1/Z1 Tato změna mění a doplňuje tabulky 1 a 6 ČSN IEC 27-1:199

Počet stran:

64

Mám zájem o normu ČSN IEC 27-1 (33 0100) 1.1.1995
Náhled normy: