Označení:

ČSN IEC 870-4 (33 4641)

Datum vydání:

1.8.1998

Katalogové číslo:

52631

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s mezinárodní normou IEC 870-4:1990 a obsahuje harmonizační dokument HD 546.4 S1:1992, který je úplným a nezměněným převzetím uvedené mezinárodní normy. Tato skupina norem platí pro zařízení a systémy dálkového ovládání se sériovým přenosem binárně kódovaných dat. Tato čtvrtá část normy se zabývá takovými charakteristikami, které ovlivňují vlastnosti systému dálkového ovládání a uvádí vztah charakteristik a aplikačních funkcí a funkcí zpracování dat. Předmětem této čtvrté části je stanovení souboru pravidel, která lze použít ke stanovení a upřesnění požadavků na vlastnost systémů dálkového ovládání. Normalizovány jsou tyto kapitoly: Kapitola 1 - Rozsah platnosti, kapitola 2 - Předmět normy, kapitola 3 - Klasifikace provozních parametrů, kapitola 4 - Rozšiřitelnost a kapitola 5 - Vliv zařízení dálkového ovládání na okolí. Dále norma obsahuje přílohy A, B a ZA. Za pozornost stojí čl.3.4 (kapitola 3), který stanovuje požadavky na bezpečnost, a na který navazuje na čl. A.4 v příloze A. Bohužel jsou požadavky formulovány poměrně velmi složitě, ale jen velmi obecně. Hygienicky je významný čl.5.2 (kapitola 5), který se týká hluku. Požadavky jsou formulovány na přípustné křivky N (v normě NC - noise criteria), a to tak, že "hluk generovaný zařízením dálkového ovládání nesmí překročit NC-30 pro instalace v dozornách a NC-45 pro instalaci v oblastech údržby". Navíc je ještě odkázáno NÁRODNÍ POZNÁMKOU na vyhlášku MZ ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce MZ ČSR č. 13/1977 Sb., uveřejněné pod č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy (spolu a přetiskem vyhlášky). Poznámka recenzenta: Citovaný odkaz je velmi nepřesný, protože místo vyhlášky cituje pouze její přílohu - chybně jako "Hygienický předpis Sv. 37/1977 Směrnice č. 41". ČSN IEC 870-4 (33 4641) byla vydána v srpnu 1998

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN IEC 870-4 (33 4641) 1.8.1998
Náhled normy: